Visie op vergroening

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een belangrijk middel om tot vergroening in de landbouw te komen. Een uitgebreid stelsel van subsidies en vergoedingen is opgebouwd met als doel vergroening te bevorderen. In Nederland zijn inmiddels 39 regionale collectieven actief om voor de komende zes jaar vergroeningssubsidies voor hun leden te verwerven.

Natuurdoelen moeten worden gehaald

Natuurbeheerplannen van provincies en beheerpaketten met vergoedingen zijn de basis voor het huidige vergroeningsstelsel. Ecologische toetsen bepalen of gebiedsoffertes goedgekeurd worden.

Het Collectief Deltaplan Landschap vindt dat het huidige systeem teveel gericht is op middelen (subsidies) en te weinig op doelen (vergroening). Bovendien blijken agrarische ondernemers vaak weinig kennis over vergroening in huis te hebben. Ook is er geen of nauwelijks afstemming tussen regio’s. Daardoor worden doelen voor natuur, biodiversiteit, maar ook water, klimaat en duurzame landbouw niet of nauwelijks gehaald. Het Collectief Deltaplan Landschap wil natuurdoelen op een andere manier realiseren.

Ambitieus werken aan echte vergroening

Het Collectief Deltaplan Landschap heeft de ambitie is om natuurdoelen te halen door landelijk te werken aan een natuurinclusieve, veerkrachtige landbouw. Daarvoor zijn kennisintensieve begeleiding van boeren, samenwerking tussen collectieven en afstemming van financiële middelen cruciaal. De vergroeningssubsidie zien wij als een middel voor de korte termijn. Op de lange termijn moet in onze optiek duurzame productie de norm zijn. Vergroening moet daarom vanuit de keten betaald worden. Wij hebben een systeem ontwikkeld gebaseerd op vier pijlers voor echte vergroening van de landbouw in Nederland. Dit is een integrale aanpak die voor de toekomst de mogelijkheid biedt om met meerdere partijen voor lange termijn stappen te gaan maken voor werkelijke vergroening.