Meer informatie

Naast de maatregelen voor versterking van het landschap worden lezingen en kennisbijeenkomsten georganiseerd voor de pachters, andere agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties, om zo kennis op basis van praktijkervaring te delen. Via monitoring wordt het succes van de maatregelen in kaart gebracht.

Het projectgebied

Het project vindt plaats op landgoed Twickel in Overijssel en landgoed Hof te Dieren in Gelderland.

Landgoed Twickel omvat 4.500 hectare en kent van oudsher een afwisselend Twents landschap. Er komen bos, hei, beekdalen, es-complexen en heideontginningen voor, met landschapselementen als houtwallen, hagen, solitaire bomen, esrandbeplantingen en steilranden.

Het 1.000 hectare grote landgoed Hof te Dieren in Gelderland bestaat uit bossen op de Veluwezoom en weilanden met hagen in de uiterwaarden van de IJssel.

Over de initiatiefnemers

Stichting Twickel beheert verschillende landgoederen en beschermt daarvan het natuurschoon en het landschappelijke karakter, waarbij de agrariërs op de landbouwgronden een cruciale rol spelen.

Lees meer over Stichting Twickel op https://twickel.nl/

Het Collectief Deltaplan Landschap u.a. is een vereniging die zich inzet voor agrarisch natuurbeheer, versterking en behoud van het agrarisch cultuurlandschap en groei van de biodiversiteit.

Lees meer over het Collectief Deltaplan Landschap op https://www.collectiefdeltaplan.nl/

Dit project is één van de GLB-pilots Toekomstbestendige Landbouw en is gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling POP3+ voor Nederland (POP3) en deels uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Vragen over het landschapsherstelproject Twickel? Neem contact op met het Collectief Deltaplan Landschap via 024 – 684 22 94 of info@collectiefdeltaplan.nl