Historisch puzzelstuk terug in eeuwenoud maasheggenlandschap

1,2 kilometer heg geplant in UNESCO-gebied Maasheggen

Op vrijdagmiddag 1 april werden door diverse gebiedspartijen gezamenlijk de laatste meters van een groot heggenherstelproject aangeplant. Het was het letterlijke sluitstuk van een nieuw netwerk van 1,2 kilometer aan heggen, waarvan de rest al eerder machinaal was geplant door de groenploeg van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). 

Met de plantmachine van VNC gaat het een stuk sneller. foto Lars van Peij

In heel Nederland is er sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zo’n 400 duizend kilometer aan heggen, elzenhagen en houtwallen verdwenen. Ook in Brabant is door schaalvergroting veel van ons oude landschap verdwenen. Het Brabantse Maasheggengebied is het laatste grootschalige heggenlandschap van ons land, dus als er dan gaten in vallen dan is dat extra pijnlijk. Met de aanplant van deze nieuwe heggen wordt een deel van het karakteristieke Maasheggenlandschap weer in het patroon van 1950 hersteld. 

Dit heggenpatroon in Beugen is eeuwenoud. foto Lars van Peij

De Maasheggen is tevens het oudste cultuurlandschap van Nederland. Dit eeuwenoude landschap dat al in de Romeinse tijd bestond is onder meer gekenmerkt door de vele gevlochten heggen, die uitermate geschikt waren om vee binnen en roofdieren buiten het land van de boeren te houden. Ook nu nog worden er nog heggen gevlochten, onder meer tijdens de jaarlijkse kampioenschappen.

Bovendien komen er enorme aantallen vogels, amfibieën, zoogdieren en insecten op zo’n heggenlandschap af. Door de vele overgangen tussen de percelen en de heggen herbergt dit landschap talloze soorten, veel meer nog dan een bos!

foto Lars van Peij

Dankzij een extra bijdrage van de Postcode Loterij in 2016 heeft de VNC in het Maasheggengebied percelen kunnen kopen om de heggen veilig te stellen. Ook de erkenning van de Maasheggen als UNESCO-biosfeergebied in 2018 was onderdeel van dit project. 

Dankzij de extra bijdrage regende het de afgelopen jaren andere positieve ontwikkelingen in de Maasheggen. Het gaf een flinke impuls aan het agrarisch Collectief Deltaplan Landschap, waarin 40 boeren meededen aan het collectief beheer van heggen, vogelakkers en kruidenstroken. Daarnaast waren er vele andere projecten ten behoeve van de biodiversiteit, zoals het poelenproject voor de kamsalamanders. 

Vliegwiel

Doordat we jaarlijks met de slagmaaier snoeien met de vorm van een A komt er overal bloei in de heg. foto Lars van Peij

Goed heggenbeheer

Steeds meer gemeentes en andere partijen zijn inmiddels aangehaakt bij het collectieve heggenbeheer. Daardoor wordt er nu ruim 120 – van de 200 in totaal – kilometer in het Maasheggengebied op ecologisch verantwoorde wijze beheerd door de VNC.

De aankoop van de strategisch gelegen percelen door de VNC is mogelijk door de vrijwillige kavelruil die plaatsvindt in de Maasheggen. Door de ruil kan enerzijds de agrarische bedrijfsvoering van boeren worden geoptimaliseerd door gunstiger landverdeling en anderzijds het landschap worden hersteld.

De VNC zet zich dagelijks in voor een mooier Nederland. In de Maasheggen doen we dat samen met de gemeente Land van Cuijk, de provincie Noord Brabant, het Collectief Deltaplan Landschap, Staatsbosbeheer, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Stichting Landschapsbeheer Boxmeer en vele anderen.